Girl in a jacket

Από το 2008 η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001 από το μεγαλύτερο οργανισμό πιστοποίησης στην Ελλάδα, TUV AUSTRIA HELLAS.

Το πιστοποιητικό αυτό είναι η απόδειξη ότι η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του πρότυπου διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζει το σταθερό προσανατολισμό μας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με την συνεχή βελτίωση και τον έλεγχο όλων των διεργασιών που σχετίζονται με την διασφάλισή της.

Η ποιότητα για μας σημαίνει όχι μόνο την εκπλήρωση όλων των νομικών απαιτήσεών, αλλά πρώτα απ’ όλα των απαιτήσεων του πελάτη.

Η εταιρεία διατηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της και είναι κατάλληλο για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της, και θεωρεί ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και στρατηγικών στόχων της. Στη βάση αυτή η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται για:

  1. την παραγωγή και εμπορία ασφαλών ειδών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των  νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα και την ΕΕ, καθώς και τα προδιαγραφόμενα στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ποιοτικά χαρακτηριστικά τους
  2. την υπευθυνότητά τους απέναντι στους πελάτες για τα διακινούμενα είδη και τις συμφωνίες διανομής (περιλαμβάνεται και η εφαρμογή τεκμηριωμένης διαδικασίας για την διαχείριση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την υγιεινή, ασφάλεια και ποιότητα των διακινούμενων ειδών συσκευασίας τροφίμων) 
  3. την πιστή και συνεχή τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001: 2015, με βάση την τεκμηρίωση που έχει αναπτυχθεί (διαδικασίες, έντυπα και οδηγίες εργασίας), καθώς και την πιστή και συνεχή εφαρμογή ορθών βιομηχανικών πρακτικών
  4. την επανέγκριση της συνεχιζόμενης καταλληλόλητας, την συνεχή βελτίωση και την διατήρηση της ακεραιότητας (όταν υλοποιούνται αλλαγές) του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
  5. την υποστήριξη τήρησης και συνεχούς βελτίωσης των εφαρμοστέων απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με την διασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων, την διεξαγωγή ανασκοπήσεων από την διοίκηση και εσωτερικών επιθεωρήσεων από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη της εταιρείας, καθώς και την υιοθέτηση ετήσιων στόχων/ δεικτών που είναι συμβατοί με την πολιτική ποιότητας, μετρήσιμοι, παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση, γνωστοποιούνται και διατηρούνται ενήμεροι, και χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούνται, να αναλύονται και να αξιολογούνται οι διεργασίες:
Παραγωγή Προϊόντων Αριθμός μη συμμορφούμενων παρτίδων ετοίμων προϊόντων συσκευασίας τροφίμων (φιάλες & πώματα): υγιεινή/ ασφάλεια/ νομιμότητα
Αριθμός μη συμμορφούμενων παρτίδων ετοίμων προϊόντων συσκευασίας (φιάλες & πώματα): τεχνικές προδιαγραφές
Χρησιμοποίηση παραγωγικού εξοπλισμού Φιάλες HDPE
Πώματα
Φιάλες ΡΕΤ
Εκτύπωση φιαλών
Αριθμός διορθωτικών ενεργειών και ενεργειών συνεχούς βελτίωσης
Πόροι Αριθμός μη συμμορφώσεων σε θέματα καθαριότητας εξοπλισμού & εγκαταστάσεων
Πωλήσεις Δείκτης ικανοποίησης πελατών
Συνέπεια παράδοσης παραγγελιών πελατών: στον συμφωνημένο χρόνο και πλήρεις
Αριθμός παραπόνων πελατών
Κύκλος Εργασιών (€)
Κύκλος εργασιών νέων προϊόντων/ νέα καλούπια (€)
Αριθμός νέων προϊόντων (νέα καλούπια)
Προμήθειες Αριθμός μερικά ή ολικά μη συμμορφούμενων παρτίδων α’ & β’ υλών, υλικών συσκευασίας & εμπορευμάτων (για τρόφιμα):  υγιεινή/ ασφάλεια/ νομιμότητα
Αριθμός μερικά ή ολικά μη συμμορφούμενων παρτίδων α’ & β’ υλών, υλικών συσκευασίας & εμπορευμάτων: τεχνικές προδιαγραφές/ ποιότητα
Συνέπεια παράδοσης παραγγελιών προμηθευτών α’ & β’ υλών: στον συμφωνημένο χρόνο και πλήρεις
Αριθμός διορθωτικών ενεργειών
Βαθμολογική αξιολόγηση & επαναξιολόγηση προμηθευτών
Ηγεσία Αποτέλεσμα προ φόρων (€)
Αποδοτικότητα πωλήσεων (€/ ανθρωποημέρα)

Στην παρούσα φάση το πεδίο πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει τα εξής είδη και μονάδες της εταιρείας:

Δραστηριότητα Πρότυπο Προϊόντα Εμπορεύματα Μονάδες
Πλαστικά Είδη Συσκευασίας (για τρόφιμα & άλλες χρήσεις) ISO 9001

Φιάλες (παραγωγή & εκτύπωση)

Πώματα

Πώματα Βιομηχανοστάσιο, αποθηκευτικοί χώροι και γραφεία διοίκησης της εταιρείας στην θέση Αγία Μαρίνα, Ασπρόπυργος Αττικής

Δεν έχει εφαρμογή η απαίτηση 8.5.5 του προτύπου ISO 9001: 2015.

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ) ορίζεται η κ. Α. Κακοσημίδη, που αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας της από την Υπεύθυνη Πωλήσεων/ Αποθήκης/ Διακίνησης κ. Σ. Καφαταρίδη.

Για την διευκόλυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, ο ΥΔΠ φροντίζει ώστε η πολιτική ποιότητας: α) να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και να διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, β) να είναι υπογεγραμμένη από τους διαχειριστές της εταιρείας, γ) να αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων σε όλους τους χώρους εργασίας της εταιρείας και να επεξηγείται σε όλο το  προσωπικό, ώστε να εφαρμόζεται και να τηρείται αποτελεσματικά, δ) να είναι αναρτημένη στο web site της εταιρείας και να αποστέλλεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.), εάν ζητηθεί.

Για την BLOW PLAST IKE

Π. ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ 

Διαχειριστής

Πολιτική Ποιότητας